ALGEMENE VOORWAARDEN

 
De BIC Graphic Europe garantie
Elk artikel vervaardigd of verkocht door BIC Graphic Europe is gewaarborgd tegen materiaal- en/of fabricagefouten volgens de toegepaste regelgeving. Het artikel dat niet aan de eisen voldoet zal worden vervangen door BIC Graphic Europe.
 
Aanvaarding van opdrachten
Met het insturen van een order, accepteert de koper de Algemene Voorwaarden. In geval van onenigheid met de huidige Algemene Voorwaarden in relatie tot de voorwaarden gesteld in de aankoop order, gelden de Algemene Voorwaarden. Alle opdrachten kunnen pas worden aanvaard nadat ze zijn goedgekeurd door BIC Graphic Europe. BIC Graphic Europe heeft het recht om opdrachten te weigeren indien betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen. Alle orders worden getoest aan de kredietverzekering.
 
Voorbehoud
Aanpassingen van prijzen, leveringsvoorwaarden, producten en productkleuren geschieden zonder kennisgeving vooraf. Ieder product of product kleur kan wijzigen zonder kennisgeving en recht op compensatie.
 
Levering
BIC Graphic Europe "levering in 7/12 werkdagen"is van toepassing op alle standaard orders (voor maximale aantallen, aantal opdrukkleuren en verpakking raadpleeg de 2021 BIC catalogus of website) Productie tijd begint pas na goedkeuring artwork. Voor levering van aanstekers en elektronische produkten, als gevolge van internationale regelgeving, kunnen er extra werkdagen bijkomen. Wijzigingen vertragen orders en dienen te worden goedgekeurd door BIC Graphic Europe. Nadat productie is opgestart kunnen orders niet worden gewijzigd of gestopt. Incomplete orders worden gestopt of teruggestuurd. Hierdoor vertragen leveringsdata. We behouden ons recht voor om 5% meer of minder te leveren en
te factureren dan de overeengekomen hoeveelheid.
 
Transport
BIC Graphic Europe kiest de vervoerder voor transport over de weg, tenzij op verzoek anders is overeengekomen. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen van het transport. De verantwoordlijkheid eindigt op het moment van overdragt aan de vervoerder. Eventuele schade tijdens transport valt onder verantwoordelijkheid van de vervoerder. Indien een specifieke leverdatum is gewenst dient dit op de order zijn aangegeven.Voorzie de order altijd met het afleveradres,postcode,naam en telefoonnummer.Onze standard verpakking is voorzien van BIC Graphic Europe logo gedrukt op de verpakking en tape. Het kan voorkomen dat U Partnerbrands ontvangt in blanco verpakking of met het bijbhorende beeldmerk.Bij enige afwijking van de levering meldt U dit op het transport document bij levering.
 
Garantie en uitsluitingen
Verkochte produkten bieden garantie bij normaal bedoeld gebruik. Deze garantie verplicht de verkoper defecte product te vervangen en tevens zorg te dragen voor de transportkosten volgens geldende tarieven welke deze vervanging met zich meebrengt. Enig defect of verstoring die ontstaat door oneigenlijk gebruik van het product, actie door externe partij,of wijziging van het product welke niet was voorzien door de producent is niet gedekt door deze garantie. De koper verklaart kennis te hebben, en garandeerd hiermee, de produkten verstrekt door de verkoper niet bloot te stellen aan een verwerpelijk (beeld)merk of boodschap.
De koper verklaart ook, erkent en garandeert dat de berichten die gepresenteerd worden voor personalisatie geen persoonlijke of intellectuele eigendomsrechten van derden bevatten. Als zodanig zal de koper de verkoper onbeschadigd houden van alle handelingen, klachten of andere gerechtelijke stappen die door een persoon die zich voordoet of op de een of andere manier tegen de verkoper kan worden geplaatst wegens schade of schade in verband met de door de koper aangevraagde opdruk . Deze garantie is van toepassing op alle schade, kosten, uitgaven en vergoedingen die op welke manier dan ook van de verkoper kunnen worden geëist.
 
Opdruk en standaardopdrukken
Voor informatie over opdruk- en drukstandaarden, verwijzen wij u naar de productpagina van de catalogus, onze website of naar uw klant service contact.
 
Catalogus en website illustraties
Logos en andere opdrukken die in de catalogus of website worden getoond, zijn alleen ter illustratie. Productkleuren die door de catalogus of de website worden weergegeven, kunnen iets afwijken van echte producten dankzij inherente beperkingen in fotografie, filmafscheiding, offsetdruk en plastic molding. Zorg ervoor dat u akkoord gaat met de kleur van het echte product alvorens uw bestelling te bevestigen. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met BIC Graphic Europe voor een echte factuur aan de koper. Beelden en voorbeelden van bestellingen die voor klanten zijn gemaakt, kunnen door BIC Graphic Europe gebruikt worden voor eigen reclame (behalve indien uitdrukkelijk geweigerd bij het plaatsen van de bestelling).
 
Betalingsvoorwaarden
Bij standaard orders dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen netto na factuurdatum zonder enige korting. Bij overstandaard orders wordt de betalingswijze onderling besproken. Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BIC Graphic Europe, nimmer toegestaan. Kosten in verband met de betaling, zoals door de bank in rekening gebrachte kosten bij het betalen van de factuurbedrag zijn voor rekening van de wederverkoper. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederverkoper van rechtswege in verzuim en is BIC Graphic Europe gerechtigd tenminste de wettelijke rente (voor handelstransacties) in rekening te brengen over het factuurbedrag inclusief B.T.W. met een minimum van 9%. Dit is ook het moment dat er een leveringsstop plaatsvindt. Incassokosten en alle andere uit wanbetaling van de wederverkoper voortvloeiende kosten, waaronder kosten van een advocaat en/of deurwaarder komen voor rekening van de wederverkoper.
• Voorafbetaling kan geëist worden ivm kredietwaardigheid
• Het recht op enige vorm van korting, eindejaarsbonus en/of elk ander voordeel
kan enkel worden toegepast wanneer alle facturen betaald werden volgens de
betalingsvoorwaarden.
 
Klachtenafhandeling
Neem contact op met uw klantenservice voor een klachtenproces met betrekking tot het aangeschafte product. Tenzij anders geadviseerd, stuurt u per omgaande 2% (en minimaal 10 eenheden) van de totale ontvangen hoeveelheid als u een probleem met afdruk of productkwaliteit ontdekt,terug. Deze monsters kunnen niet geaccepteerd worden voor facturen ouder dan 3 maanden. Wij behouden ons het recht voor om, indien nodig, de totale bestelde hoeveelheid te vragen.
 
Geografisch
Alle produkten zijn beschikbaar voor Europese landen, Midden Oosten en Afrika.
 
Beleid persoonsgegevens
Verantwoordelijk: BIC GRAPHIC EUROPE, S.A., gevestigd in Pol. Ind. Entre Vias s/n 43006 Tarragona. Spanje Belastingidentificatienummer/IVA ES08213712 - Tel. (34) 977 55 60 44 · Fax. (34) 977 55 15 54 - E-mailadres: privacy@bicworld.com.
Namens het bedrijf verwerken wij de informatie die u ons verstrekt om u de gevraagde dienst te verlenen, om u daarvoor te factureren en om alle handelingen te verrichten die voortvloeien uit de aanvraag en aankoop van het product, waarbij de verwerking wettelijk gebaseerd is op een contractuele relatie tussen de partijen. De verstrekte gegevens worden voor de volledige duur van de relatie en tot 15 jaar daarna bewaard, in geval van eventuele fiscale, commerciële, burgerlijke of andere vormen van aansprakelijkheid. De gegevens kunnen worden doorgegeven en geraadpleegd voor activiteiten in het belang van BIC Graphic Europe en uitsluitend voor het doel dat is vastgesteld voor de bedrijven van de Groep. Anders worden ze niet aan derden overgedragen, behalve in gevallen waarin er een wettelijke verplichting bestaat. BIC Graphic Europe is niet van plan om internationale overdrachten uit te voeren van gegevens die uit het contract zijn verkregen, hoewel de distributeur op de hoogte zou worden gesteld in geval van een verandering in de situatie, en indien nodig met toestemming van de distributeur.
BIC Graphic Europe deelt u mee dat het de verantwoordelijke is voor de gegevensverwerking waarin persoonsgegevens worden verzameld, die intern worden verwerkt en geordend via het zogenaamde Register van Gegevensverwerking, en die te allen tijde de mogelijkheid erkent om het recht van toegang, correctie, bezwaar, vergissing, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid uit te oefenen. U kunt uw toestemming ook intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@bicworld.com, met vermelding van GEGEVENSBESCHERMING als onderwerp.
 
Toepasselijk recht en rechtsmacht
Alle bestellingen die bij BIC Graphic Europe SA worden geplaatst, zijn onderworpen aan de Spaanse wet.Als er sprake is van onopgeloste discrepantie tussen de partijen, wordt het voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van Tarragona, Spanje.